Reference

Zde naleznete slova mých vybraných klientů.
Orgboard firmy SILEX spol. s r.o. značka SCANquilt
Veřejná informační služba, spol. s r.o.
Otto Bock ČR s.r.o.
Fotografie

PCV Computers, s.r.o.

pcv_computers_logo_reference business successVážený pane Ranci,

rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti s Business Success. Když jsem poprvé o Business Success uslyšel, byl jsem k nabízeným službám spíše skeptický. Nakonec jsem se však rozhodl to vyzkoušet a přihlásit se na motivační seminář. Dodnes si pamatuji, jak jsem byl překvapen věcností sdělení, jednoduchostí formy, ale zároveň silou předávaných informací.

Seminář jsem absolvoval s velkým nadšením a těšil jsem se, jak vše aplikuji do praxe. Zde mne však čekalo pořádné vystřízlivění, ukázalo se, že zavedení probíraného do praxe je pro mne výrazně těžší než jsem očekával.

Nevzdal jsem se však, domluvil si konzultaci u nás ve firmě a následně také některé další semináře. Přestože jsem nedokázal prosadit vše, co jsem si předsevzal, postupně se situace mění a já cítím, že i ostatní ve firmě si uvědomují, že se jedná opravdu o změny k lepšímu. I když někdy náročné.

Za dobu spolupráce s Business Success jsem absolvoval poměrně slušný počet seminářů a musím konstatovat, že pocit, který ve mne vyvolal první seminář ve mne stále přetrvává, přičemž každým dalším seminářem se v něm utvrzuji. Navíc ve svém okolí mám několik lidí, kteří se také zúčastnili seminářů Business Success a můj pocit sdílejí.

Přeji Vám i celému Business Success, abyste odváděli stále tak skvělou práci a dělali ji se stejným nadšením, jaké rozdáváte lidem na seminářích. To je nejlepší cesta k tomu zůstat tak úspěšní jak jste.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Duda

PCV Computers, s.r.o.
Klimentská 1216/46
110 02  Praha 1 – Nové Město
provozovna: K. Světlé 6, 370 04 České Budějovice

V Praze 4. října 2015

 

HATZ CZ, s.r.o.

Dovolte mi, abych se vrátila na úplný začátek spolupráce s firmou Business Success.

Náhoda tomu chtěla, že jeden můj známý se zmínil, že absolvoval zajímavý seminář, který byl podstatně jiný než ty ostatní, kterých se doposud účastnil. Byl jiný především v tom, že hodiny na něm strávené si jen „neodseděl“, ale že si je i prožil a na konci byl naplněn touhou prosadit a zavést získané požadavky ve své firmě. A poznatky zde získané byly pro něho a jeho práci velkým přínosem.

Byla to pro mě výzva, protože jsem cítila, že i ve firmě Hatz CZ, kde pracuji jako vedoucí provozu a jednatel, by bylo potřeba zavést také nějaká pravidla a řád, který vyjasní a zjednoduší komunikaci a definuje lidem jejich úkoly, pravomoci a kompetence.

Nejprve jsem začala sama u sebe a vypravila se na motivační seminář pro vedoucí pracovníky. Moje očekávání seminář beze zbytku naplnil, v mnohém snad i předčil. Nadšená a nabitá novými poznatky jsem si představovala, jak záhy získám i své kolegy pro nový způsob práce.

Představy byly, bohužel, trochu jiné, než realita. Většina spolupracovníků se na mé nadšení dívala skepticky a s nedůvěrou. Bylo mi jasné, že abych je pro věc získala, bude třeba, aby jim věc někdo vysvětlil tak, jako mně. Po čase bylo rozhodnuto, že se podobného semináře zúčastní i moji kolegové. Firma Business Success nám pomohla uspořádat víkendový seminář, který pro některé mé spolupracovníky byl vůbec první formou vzdělávání, se kterou se při výkonu své funkce setkali. Seminář mimo jiné přispěl i k tomu, že měli možnost poznat se neformálně a blíže a jinak, než při práci. Navíc zjistili, že poznatky lze aplikovat nejen v práci, ale i v rodinném a osobním životě.

Společně jsme potom prosadili některá zlepšení a společná aktivita a spolupráce s BS vyústila ve vytvoření firemního orgboardu. Díky práci na tomto schématu jsme si vyjasnili pozice, úkoly, zodpovědnost, pravomoci a v neposlední řadě i komunikační linie. Tím, jak bylo vše definováno a ocitlo se na papíru resp. Orgboardu, bylo vše daleko jasnější a zřetelnější. Některým kolegům se svým způsobem i „ulevilo“, neboť konečně bylo pojmenováno to, co dělali a za co zodpovídali.

Díky tomu, že zástupce BS pan Ranc nás vždy po nějaké době kontaktoval a navštěvoval, neusnuli jsme na vavřínech a začali jsme rozpracovávat i jednotlivé popisy pracovních pozic – tzv. klobouky. Ocenili jsme jejich existenci především při rychlé výměně pracovníků na dané pozici nebo v případě dlouhodobé nemoci, kdy byl nutný zástup a rychlé zapracování náhradníka.

Ráda bych touto cestou poděkovala firmě BS a hlavně panu Rancovi za dlouholetou spolupráci, která probíhala a probíhá na vysoké profesionální úrovni, avšak srozumitelně a názorně, že byla a je pro klienta opravdovým přínosem.

Znovu jsem si to potvrdila celkem nedávno, kdy jsem měla možnost zúčastnit se v pražské pobočce dvoudenního semináře jedné nejmenované renomované firmy. Nepopírám snahu školitelů vytvořit zajímavé prostředí a osvěžovat výklad příklady z praxe- nicméně jsem po absolvování konstatovala, že další seminář už nenavštívím. Připadalo mi to při veškeré té snaze strohé, nezáživné, tabulkové, poučkové. V duchu jsem si představovala, jak by se prezentace tématu zhostila firma BS, a jsem přesvědčena, že výstupy by byly pro účastníka mnohem hmatatelnější a přínosnější.

Firma BS prokazuje ve vztahu k zákazníkům velice profesionální přístup a ačkoli semináře a školení nejsou úplně levné,vynaložených prostředků v žádném případě nelitujeme.

Do budoucna přejeme firmě BS hodně spokojených zákazníků, k nimž se řadí i firma Hatz CZ, s.r.o.

S pozdravem,

Ing. Jitka Kottová

Jednatelka, vedoucí provozu

Hatz CZ, s.r.o., Pražská 475, Vlachovo Březí, 384 22 – 10. ledna 2013

 

Orgboard firmy SILEX spol. s r.o. značka SCANquilt

SILEX spol. s r.o. značka SCANquiltKaždá firma potřebuje ať již formální či neformální organizační vnitřní strukturu, aby mohla fungovat. My jsme vždy patřili k firmám, kde platilo řečené slovo a operativní řízení, ale dospěli jsme jako ostatní do stadia, kdy by bylo jednodušší se odkázat na jednou stanovené a přehledně vypracované schéma. Zejména pro nově příchozí zaměstnance je orientace pro jejich začlenění nutná, aby si rychleji našli svoje pracovní vazby. Jistě je více metod a forem s různou podrobností, nás ale velmi oslovila forma ORGANIZUJÍCÍ TABULE (OrgBoard), kterou jsme viděli na semináři Business Success.

Nejdříve jsme měli v úmyslu ji vytvořit sami, na základě poznání náplně práce jednotlivých pracovních pozic a nároků na ně kladených, ale nakonec jsme usoudili, že bude daleko efektivnější využít zkušeností firmy Business Success s tvorbou orgboardů. Přijali jsme nabídku pana Pavla Rance, který se v té chvíli stal naším patronem a rozptýlil i naše obavy z přílišného formalismu. Za necelý týden efektivní práce jsme vytvořili relativně podrobné organizační schéma, které je pro všechny názorné a přehledné. Na základě rozhovorů pana Rance s každým z našich zaměstnanců, tvořících různé výstupy – produkujících různé produkty – nám velmi profesionálně vytvořil základ, který jsme pak společně dotvořili a doplnili tak, aby opravdu nic zásadního nechybělo. Potěšilo nás, že se nejedná o nefunkční obecnou strukturu, která ani nezapadá do našich činností, ale že se jedná o velmi konkrétně popsanou strukturu postů a zodpovědností. Pan Ranc bral ohled na naše konkrétní zkušenosti z fungování firmy a zase naopak sděloval názory své. Co bylo ale zásadní, že po vypracování orgboardu věnoval čas seznámení celého našeho kolektivu se zásadami a principy fungování tohoto schématu a zejména i vztahům kolegiálním, podřízenosti i nadřízenosti, aby vše efektivně fungovalo nejen na stěně, ale i v každodenním životě.

Orgboard firmy SILEX spol. s r.o. značka SCANquiltTím, že náš pracovní kolektiv byl aktivně vtažen do celého procesu tvorby orgboardu, že mohl vyjádřit v několika fázích jeho tvorby svoje případné připomínky či nejasnosti, je výsledné schéma považované za tvorbu celého týmu a nejen vedení či externí firmy. Orgboard umožní každému uvědomit si svoji pozici ve firmě, svoji zodpovědnost i nezastupitelnost
a vztahy s kolegy. Velkou roli hraje i grafické ztvárnění celé organizační tabule. Pan Ranc nám ochotně zajistil výrobu základní tabule podle naší představy. Pak již nastoupila naše asistentka a na základě předaných matic vyrobila lístečky s jednotlivými pozicemi i s personálním obsazením. Výhoda této tabule je, že jakékoliv změny jsou i reálně proveditelné velmi rychle a tabule může být vždy aktuální. My jsme ji umístili v místě u kuchyňky a kopírky, kde je největší provoz, a radost mi udělalo, že se zaměstnanci čas od času do jejího obsahu začtou. I když jsme vypracování organizačního schématu i tabule stále odkládali, mám radost, že jsme k tomu přistoupili a hlavně využili profesionálního a velmi vstřícného přístupu pana Rance z firmy Business Success, za což i touto cestou velmi děkujeme. Posunulo nás to zase o kousek výš.

Ivana Šachová
jednatelka

SILEX spol. s r.o.
bytový textil SCANquilt

Vinohradská 1899/112, 130 00, PRAHA 3 – VINOHRADY – 25. 7. 2012

 

 

Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Veřejná informační službaVaši firmu znám od roku 2003, kdy jsem se zúčastnil Vašeho úvodního semináře „Jsi dobrý šéf?“. Již tento krátký seminář mně osobně otevřel oči, pomohl mi v soukromém životě a trochu jinak jsem začal přemýšlet o vlastní firmě. Přesto nám trvalo další 3 roky, než jsme se odvážili začít s financováním pro nás tehdy velmi nákladných seminářů. Nyní již sedmým rokem pravidelně spolupracujeme a využíváme celou řadu Vašich produktů.

Sedm let je dost dlouhá doba k zamyšlení, co nám tato spolupráce přinesla. Určitě mnoho poznání, jiné myšlení, jiný přístup k řešení problémů. Já i mí spolupracovníci se shodujeme v tom, že Vaše semináře jsou vynikající, nejlepší jaké známe. Já jsem však technik a ekonom, a tak hledám nějaké přesnější vymezení přínosů a výhod, jakých jsme dosáhli. Po sedmi letech ani toto není problém.

V roce 2005 jsme měli 96 pracovníků, v roce 2011 jen 56 pracovníků a rozsah produkce, obrat a zisk výrazně vyšší než v roce 2005. To představuje zvýšení produktivity o více než 70%. Jsem přesvědčen, že je to minimálně z poloviny důsledek zavedení postupů a principů, které jsme se dozvěděli právě na Vašich seminářích. V kontextu mnohamiliónových úspor a přínosů dnes vidím i tu vysokou cenu trochu jinak.

Je to tak, že se opravdu těším na každé další setkání s panem Rancem a velmi rád si objednávám Vaše další produkty, které naši firmu posouvají k novým úspěchům.

Za dosavadní spolupráci Vám děkuji a celé Vaší firmě přeji jen to nejlepší.

Ing. Vladimír Bureš
Jednatel společnosti
Plzeň – 18. 5. 2012
Referenční dopis ke stažení ve formátu PDF.

 

Otto Bock ČR s.r.o.

Otto Bock ČR s.r.o. Vážený pane řediteli,
rád bych se s Vámi podělil se zkušenostmi a změnami v naší společnosti. S Vaší firmou spolupracujeme již více jak tři roky. Za tuto dobu se v naší firmě udály pozitivní změny, o kterých se chci s vámi podělit.

Za dobu spolupráce nám vzrostl obrat o více jak 30 %, rozrostl se počet kmenových zaměstnanců a stoupla efektivita práce. Podařilo se nám vstoupit na trhy, které pro nás byly dříve nedostupné. Dnes jsme v některých odvětvích leadry trhu. Stále více pracujeme na etickém a morálním růstu zaměstnanců, což je pro naši společnost skoro tabu.

Jak jsme toho dosáhli?

Především je to díky systému, který jsme ve spolupráci s Vaši firmou zavedli a neustále zdokonalujeme. Je to produktová struktura „ORGBOARD“. V první řadě bylo nutné vyškolit vedení společnosti a to zejména poradní sbor ředitele. Tím se nastolila jednotná platforma a sjednotilo se odborné názvosloví synchronně s organizační produktovou strukturou. Následně bylo nutné uvést celý projekt v život. Využili jsme kreativní možnosti lektorů Business Success a vytvořily jsme školící semináře pro zaměstnance společnosti. Cíl byl jasný – sjednotit myšlení lidí z činnostního pojetí na produktové. Za tímto účelem proběhla řada seminářů a následně i kurzů. Je nemyslitelné rozvíjet společnost bez školení zaměstnanců. Tato investice se nám samozřejmě vrátila, neboť zásady a pojmy jsou vyzkoušené léty praxe a praktičnost všech informací a postupů vychází z reality podnikatelského života.

Závěrem bych chtěl ocenit Vaši etickou a morální formu způsobu spolupráce a ocenit Váš systém poradenství, nabídek a spolupráce.

Náš růst znamená i výrazný posun v oblasti péče o naše postižené spoluobčany jak na úrovni fyzické, ale i psychické. Etický přístup k rozvoji našich produktů v oblasti dětských postižení byl oceněn cenami na veletrzích Hospimedica 2007 a Pragomedika 2008.

Přeji Vám úspěšný rozvoj Vaší společnosti a mnoho spokojených a kreativně naladěných klientů.

S pozdravem

Ing. Václav Svrček
jednatel společnosti
Zruč – Senec dne 17. 7. 2008
Referenční dopis ke stažení ve formátu PDF.

 

S klienty na setkání Exec Club

S klienty na setkání Exec Club